ชื่อ คุณเรวัต เทียมหมอก
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง Engineer
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในเรื่อง Linux ดีมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีความใส่ใจในการช่วยแก้ไขปัญหา   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีความสะดวกในการหาที่พักและการมาเรียน