ชื่อ คุณบัญชา ถาวร
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกรรมจราจรทางอากาศอาวุโส
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รอบรู้ ครอบคลุม   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเองสูง มีการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสม   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะมีความเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้น จนทำให้สามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในงานได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีเยี่ยม   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก