ชื่อ คุณปกรณ์ สิงห์เรือง
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกรรมจราจรทางอากาศอาวุโส
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญสูง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศไม่เคร่งเครียดมากเกินไป สามารถสอบถามได้ตลอดและ
สามารถทำให้ผู้เรียนสนุก และตื่นเต้นในการเรียนอยู่ตลอด
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถกลับไปทบทวนและปฏบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และได้ไอเดียในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาให้ตลอด ทุกขั้นตอน เมื่อติดปัญหาไม่เร่งรีบ
และอธิบายจุดที่ทำผิดตลอด ซึ่งได้ประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมาก
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากไกลบ้าน