ชื่อ คุณภัทรศิษฎ์ พันธุ์กระวี
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง ผู้จัดการระบบวิศวกรรม
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหาการเรียน   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี ตอบข้อซักถามได้   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ช่วงที่อบรมตรงกับปิดเทอมของ รร.มัธยม จึงเดินทางได้สะดวก