ชื่อ คุณสุเทพ อินทร์ศิริ
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีเยี่ยม   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่เป็นอย่างดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ในบางหัวข้อไปใช้ในการพัฒนาระบบงานได้ดีขึ้น   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีความสะดวกอยู่ใกล้ที่พักอาศัย   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก