ชื่อ คุณชูเกียรติ์ ธนพิทักษ์
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ระดับปรมาจารย์เลยครับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีเลิศ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะตรงกับที่ใข้งานด้วย   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สุดยอดในการแก้ไขปัญหา   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก