ชื่อ คุณฐิติพงศ์ บุศบงกรศ
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และประสบการณ์ทำงาน Linux เป็นอย่างดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามได้ตลอดเวลา   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้เรียนรู้โครงสร้างระบบ Linux ตั้งแต่ kernel ไปจนถึง Application ของ Linux
รวมทั้งได้เรียนรู้พื้นฐานการติดตั้ง การปรับแต่งระบบ Linux และการเรียน shell programming
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ผู้สอนตอบข้อซักถามในเนื้อหาได้ชัดเจน และช่วยแนะนำแก้ไขปัญหาในระหว่างปฏิบัติของผู้เรียนตลอดเวลา   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ใช้รถส่วนตัวเดินทางมาอบรม (จากดอนเมือง) สะดวกดี