ชื่อ คุณนรินทร์ หุ่นเที่ยง
Asiasoft (Thailand) PCL
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ความสามารถในการสอนสูง บรรยาและอธิบายเข้าใจง่าย
ถึงแม้ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ด้าน Linux น้อยก็สามารถเรียนและเข้าใจสิ่งที่สอนได้ง่าย
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง ใส่ใจผู้อบรมดีมาก   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติได้ เพราะสิ่งที่สอนเกี่ยวกับการทำงานอยู่แล้ว และตรงกับหนังสือ สามารถนำมาอ่านทบทวนได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหา ตลอดทุกครั้งเมื่อผู้อบรมเกิดปัญหาต่างๆ
อาจารย์จะไม่ทิ้งปัญหาไว้ จะเดินเข้ามาสอนทันที ให้ 10/10
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เนื่องจาก ระหว่างเดินทางรถติด ไม่สะดวก แต่ก็ทำงานได้ง่าย