ชื่อ คุณนริศร มุ่งกุศล
Jastel Network Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ครอบคลุมและถ่ายทอดความรู้ออกมาได้เข้าใจง่าย   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน และการถ่ายทอดความรู้ดีมากครับ เพราะว่า
มีการนำประสบการณ์ที่เคยใช้งานกับทฤษฏีที่ใช้ในการดูแลระบบ Linux
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับการดูแลระบบ Linux
ได้ตามความต้องการ เช่น DNS Server และสามารถบริหารจัดการ Linux ได้ดียิ่งขึ้น
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การช่วยแก้ไขปัญหาดีมากครับ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางค่อนข้างใช้เวลาในการเดินทางเยอะ แต่ไม่มีปัญหาครับ