ชื่อ คุณวรินดา พาเชียงคุณ
Fujisu Thailand Co.,Ltd.
(ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม)
ตำแหน่ง Assist Project Manager

อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจในเรื่องที่สอนอย่างดีเยี่ยม จึงทำให้สามารถถ่ายทอด และลำดับเนื้อหาที่สอนได้เป็นอย่างดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกันเอง ไม่รู้สึกน่าเบื่อ และอาจารย์สอนในเนื้อหาที่น่าสนใจ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื่องจากเนื้อหาตามคอร์ส outline ค่อนข้างตรงกับงานที่กำลังรับผิดชอบอยู่
การอบรมครั้งนี้ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา การทำงานได้มากขึ้น ใช้ประโยชน์ได้จริง
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ผู้สอนช่วยแก้ไขได้ทุกปัญหาระหว่างเรียน   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ข้อมูลที่ทางสถาบันให้ไว้เกี่ยวกับที่ที่พักบริเวณใกล้เคียง เลยทำให้สะดวกในการเดินทางในการเดินทางมา   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ ที่ทุ่มเท และเข้าใจถ่ายทอดความรู้ให้อย่างไม่เคยเห็นอาจารย์ท่านไหนสอนในลักษณะนี้มาก่อน
ถ้ามีเปิดคอร์สอื่นๆ จะมาเรียนอีกค่ะ Programming ด้วยครับ