ชื่อคุณจักรกฤกณ์ เวศย์วรุตม์
หจก.โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์บริการ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1.ประเภทของธุรกิจ
ขายรถยนต์ ซ่อมรถยนต์ ขายอะไหล่
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานระบบ E-Mail
Proxy Server, RAS
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดี เป็นกันเองดีครับ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ยังไม่เคยครับ ถ้ามีปัญหาจะลองดูใหม่ครับ   6.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
ได้ครับ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ไกลครับ