ชื่อคุณอภิชาติ ปิลันธนดิลก
PS Union Progress Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี ตอบคำถามได้ชัดเจน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดี ดูแลเอาใจใส่ดี
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาในขณะเรียนได้ดี   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
ช่วยในการปฏิบัติงานได้บางส่วน ต้องเขียนโปรแกรมด้วยสำหรับงานที่จะนำไปใช้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล สำหรับรถประจำทาง ถ้ารถส่วนตัว ใช้เวลาไม่นานนัก