ชื่อคุณนรินทร์ทิพย์ แหยมนุด
PS Union Progress Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Project-Co.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์ผู้สอนค่อนข้างดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศโดยทั่วไปถือว่าดี การถ่ายทอดความรู้ดี มีการเตรียมตัวหรือเตรียมการสอนมาก่อน
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ขณะเรียนอาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดี   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
ได้ เพราะทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยน OS ใหม่จาก Windows NT มาเป็น Linux
โดยหลักสูตร Networking Workshop จะตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
เดินทางค่อนข้างสะดวก ไม่เจอปัญหารถติดเลย