ชื่อคุณพิบูลย์ ผิวล่อง
PS Union Progress Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้ลึกมากครับ รู้จริง และเชี่ยวชาญมากครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองมาก เรียนแบบไม่ต้องนั่งเครียด อาจารย์ก็ถ่ายทอดความรู้ให้ทุกอย่าง เอาใจใส่ดูแลให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยไม่ปิดบัง
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ให้การสนับสนุนเต็มที่ครับ   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
ได้ เพราะอาจารย์ได้ให้ปฏิบัติจริง และบอกเรื่องที่ต้องระวัง สามารถนำไปใช้งานจริงได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกมากครับ