ชื่อคุณอุเทน พุฒเนียม
บ.สยามราชธานี จก.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
นำเข้าเครื่องมือ และอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้มากครับ ตอบปัญหาที่ไม่มีในหลักสุตรและในเนื้อหาที่สอนได้ดีครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีครับ อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมากครับ
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ในขณะเรียนอาจารย์ช่วยแก้ปัญหาดีครับ   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ไกลไปนิดครับ