ชื่อคุณแสงชัย สิริกุล
บ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด ( มหาชน )
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี สามารถตอบคำถามได้ทุกเรื่อง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
จำนวนคนเรียนไม่มาก ทำให้ดูแลได้ทั่วถึง และถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย
ค่อนข้างเข้าใจง่าย
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ในขณะเรียนทั้งอาจารย์และผู้ช่วยให้การสนับสนุนดีทั้งสองท่าน   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
ในส่วน Server น่าจะทำงานได้ตามต้องการ แต่ในส่วน client คงต้องเป็น Windows
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
การเดินทางจากบ้าน หรือจากบริษัทมาสถานที่อบรมค่อนข้างไกล แต่สถานที่อบรมหาไม่ยาก
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
น่าจะพักเที่ยงครึ่งชั่วโมงก็พอ ทานอาหารว่าง 15 นาที