ชื่อคุณเกรียงศักดิ์ ศรีประมงค์
ร.ร. พระมารดานิจจานุเคราะห์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงเรียน
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
OS-Linux => เรียน 8 วัน = เรียนด้วยตนเอง 1-2 ปี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเอง และปฏิสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ผู้เรียนและเพื่อนๆ ปรับตัวเข้ากันได้ง่าย
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยแก้ปัญหา ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ และตอบคำถามทาง E-Mail   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเพื่อนร่วมงานมาเรียน/อาจารย์ยินดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกดี การจราจรไม่ติดขัด