ชื่อคุณบุญเลิศ พิพิฒน์ชลธี
Shin Coperation Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Technical Support Officer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1.ประเภทของธุรกิจ
Telecommunication
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในห้องเรียนดี
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ในขณะที่เรียน ได้มีการแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะกับผู้เรียนได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
สามารถนำกลับไปดำเนินการได้ เพราะบทเรียนที่ให้ศึกษาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก