ชื่อคุณบรรลังค์ โชติช่วง
บริษัทสหมิตร ถังแก๊ส จำกัด ( มหาชน )
ตำแหน่ง วิศวกร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1.ประเภทของธุรกิจ
ผู้ผลิตถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวทุกชนิด
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความสามารถ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง เอาใจใส่ดี
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร แก้ปัญหาได้ ให้รายละเอียดในการแก้ไขปัญหา   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
สามารถทำได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก