ชื่อคุณธีรัชพจน์ บุณยศานติ
Nisshin-STC Flour Milling Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Supervisor EDP Section
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิต และขายส่งแป้งสาลี
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความเหมาะสมแล้ว
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี และแก้ปัญหาให้กับแต่ละคนได้ดี
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาในขณะเรียนได้ดี   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
มีความเหมาะสมแล้ว