ชื่อคุณอิทธิพล พรหโมปการ
กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ตำแหน่ง วิศวกร 2
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
System Integrate/Consult
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เชี่ยวชาญและครอบคลุมหัวข้อในหลักสูตร และมีประสบการณ์จริงในการใช้งานและแก้ไขปัญหาของ Linux
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดี ทำให้ไม่รู้สึกเครียดจนเกินไป
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ขณะเรียน อ.สามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชานำ Linux มาใช้ในงานบริษัท ในบางงานได้