ชื่อคุณสุรศักดิ์ สุขบำรุง
กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ตำแหน่ง วิศวกร 2
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
System Integrate/Consult
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ดีมาก / ชัดเจน ตรงประเด็น และใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อย ส่วนภายหลังจากจบยังไม่ทราบ   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่านี้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
ดี แต่ไกลไปหน่อย