ชื่อคุณธีรวัฒน์ บัวงาม
กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ตำแหน่ง วิศวกร 2
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
System Integrate/Consult
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับ Linux เป็นอย่างดี สังเกตได้จากที่มี RHCE Cert. รับประกัน การตอบปัญหาสามารถตอบได้กระจ่างชัดเจน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนโดยปฏิบัติจริงทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี เนื้อหาจัดลำดับจั้นตอนไว้เป็นอย่างดี
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ทำให้รู้หลักการในการตรวจวิเคราะห์ ที่อาจารย์ได้แนะนำ
สามารถนำไปใช้ได้ในสถานะการจริงได้
  5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่ได้ตั้งใจไว้ คือ ได้รู้หลักการโดยละเอียดเกี่ยวกับ Linux และสามารถ
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่อาจารย์แนะนำได้
  6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
จากที่ตั้งของสถานที่อบรมกับที่อยู่ของผมถือว่าไกลกันมาก แต่การคมนาคมก็สะดวกดี