ชื่อคุณวรัญญู ตังอนุสรณ์สุข
ตำแหน่ง เจ้าของร้านอินเตอร์เน็ต
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
ร้านอินเตอร์เน็ต
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี และมีความสามารถในการสอน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การถ่ายทอดความรู้ดี และดูแลเอาใจใส่ดีมาก มีความตั้งใจในการสอน
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร มีความเอาใจใส่ และช่วยแก้ไขปัญหาในขณะเรียนดี   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
สามารถจะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้ อาจจะติดปัญหาบางอย่าง และอาจจะต้องสอบถามท่านอาจารย์ผู้สอนบ้างในบางครั้ง   6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
มีความสะดวกในการเดินทาง