ชื่อคุณชัยรัตน์ ภู่ประพันธ์
Dyntec Disc Promotion Co.,Ltd.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ความสามารถดีครับ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีครับ การดูแลเอาใจใส่และการถ่ายทอดความรู้ก็ดีเหมือนกันครับ
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ก็ช่วยบ้างครับ แต่บางครั้งก็เงียบไป อ.อาจจะงานยุ่ง   4.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด ได้อย่างแน่นอน   6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
ไกลจากที่อยู่พอสมควร ใชเวลา 3 ชั่วโมง