ชื่อคุณวีรนันท์ วันทนา
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
ตำแหน่ง System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงเรียน
  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความสามารถในบทเรียนดีมาก
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนการสอนดี เป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ดี
เนื้อหาเยอะมากค่ะ อาจารย์ตั้งใจสอนมากค่ะ
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ขณะเรียน ให้ความสนใจดี แต่ภายหลังยังไม่ทราบค่ะ   4.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด ได้ครับ เพราะเนื้อหาที่เรียนตรงกับงานที่ต้องกลับไปรับผิดชอบต่อ และงานเป็นการดูแลระบบ
ไม่ต้องติดตั้งใหม่ สามารถเอาความรู้ที่ได้เรียนไปดูแลระบบได้
  6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
เดินทางสะดวก เพราะใก้ลบ้าน และที่ทำงาน