ชื่อคุณสมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล
บริษัทชฎาเพชร จำกัด
ตำแหน่ง ผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิต ส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับ
  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ในสาขาที่สอนดี สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือพบในระหว่างการเรียน
การสอนได้ดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนเป็นกลุ่มเล็กทำให้ทำความเข้าใจได้ดี อาจารย์ผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหา
ได้เป็นรายคน
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ยังไม่ทราบ   4.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด ได้ เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรครอลคลุมส่วนที่ต้องการนำไปใช้งานทั้งหมด   6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
สะดวกดี เข้าซอยไม่ลึกมาก