ชื่อคุณฐิติภูมิ พิพิธกุล
บริษัทเอนไก ไทย จำกัด
ตำแหน่ง Supervisor
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก รู้ทุกจุด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหา อาจารย์จะช่วย Solve ให้จนเสร็จไม่ทิ้งไปเลย
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ดีมาก   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
คิดว่าจะนำมาช่วยปรับปรุงงานที่ทำอยู่ได้มากเลย   6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
ดีมาก สะดวกมาก