ชื่อคุณธราธร แสงโมลา
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงพยาบาล
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากครับ สามารถตอบคำถามได้ ไม่หวงความรู้
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ดีครับ เมื่อเจอปัญหาจะไม่ผ่านไปง่ายๆ จนกว่าจะแก้ปัญหาเสร็จ   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
ปฏิบัติงานได้จริง   6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
ไกลแต่หลับยาวดีครับ