ชื่อคุณเอนก วงษ์เจริญ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ตำแหน่ง Network Admin and Secure
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงพยาบาล
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ เข้าใจในระบบดีมาก สอบถามแล้วได้คำตอบที่ต้องการ และยังแนะนำความรู้ใหม่ๆ ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนน่าเรียน จำนวนผู้เรียนกับผู้สอนเหมาะสมกับอัตราส่วน การถ่ายทอดความรู้
ให้เข้าใจได้ดี ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้ มีแนะนำความรู้ใหม่ๆ
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ช่วยได้ดี ภายหลังนำมาสอบถามถึงปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมทำไม่ได้
และได้คำตอบกลับไปลองทำดู
  5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
น่าจะนำไปประยุกต์ใช้งานได้กับองค์กรที่ต้องการ และตอนนี้กำลังติดตั้ง server ที่เป็น Linux อยู่
จึงสามารถนำไปใช้งานได้จริง
  6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
ไกลไปหน่อย การเดินทางลำบากเพราะไกล แต่มีรถประจำทางผ่าน