ชื่อคุณธีรนันท์ บัวบาง
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ตำแหน่ง Web Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงพยาบาล
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้กว้าง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และสามารถให้คำปรึกษากับผู้เรียน
ในลักษณะงานต่างๆ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนดี ทำให้ทุกคนสามารถปฏิบัติ
ได้ตามเรื่องที่เรียน
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร การแก้ไขปัญหาในขณะเรียน สามารถสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนได้ และภายหลังจากเรียน
ก็สามารถศึกษาได้จาก www.itdestination.com ได้
  5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้จากที่เรียนไปปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้
เนื่องจากในองค์กรต้องการใช้ Linux เป็น Server เพื่อการจัดการระบบต่างๆ เช่น Internet...
  6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
ระยะทางในการเดินทางค่อนข้างไกล