ชื่อคุณวิสิทธิ์ นิตย์วิมล
บ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด ( มหาชน )
ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์อาวุโส
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ดี   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
อบรมเพื่อเรียนรู้ ถ้ามีการนำ Linux มาใช้ในองค์กร ก็สามารถทำได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ดี