ชื่อคุณพัฒน์พงษ์ ศิริกุล
บริษัทดัชมิล จำกัด
ตำแหน่ง Network Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี มีประสบการณ์สูง
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียน เป็นกันเองไม่เครียด อ.สามารถดูแลเอาใจใส่แก่ผู้อบรมได้อย่างทั่วถึง
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
อ.ให้ความรู้เสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร แก้ไขปัญหา และให้วิธีการเป็นอย่างดี   4.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้อบรมมาไปใช้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน ( ถ้าบ.ที่ทำงานให้ความสนับสนุน )   5.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ไกลไปหน่อย