ชื่อคุณรัฐเขต ปั้นลายนาค
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงพยาบาล
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สูงมาก ตอบได้เกือบทุกคำถาม ถ่ายทอดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้เกือบสมบูรณ์
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการสอนดีมาก มีอารมณ์ขัน เอาใจใส่ผู้เข้าอบรมดีมาก สอนและถ่ายทอด
ความรู้ทุกอย่างที่สามารถจะถ่ายทอดด้ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะอบรมได้อย่างมี
เหตุผล และที่มาที่ไป
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ในระหว่างการสอนตอบข้อซักถามได้มากกว่า 99% และคาดว่าจะได้คำตอบจาก
ข้อซักถามเพื่อไปใช้งานได้เป็นอย่างดี
  5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
ต้องทำการทบทวน และฝึกฝนจนชำนาญ และเข้าใจก่อน แต่คิดว่าน่าจะไปใช้งานได้
ในระดับที่ดี ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน
  6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
สะดวกมาก เนื่องจากมีแผนที่ใน Web หรือโทรสอบถามเส้นทางได้