ชื่อคุณธวัชชัย กิจเจริญ
ฝ่ายงานอภิบาล และธรรมทูต
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
Catholic
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีมาก ถ่ายทอดได้เข้าใจง่าย ชัดเจน มักปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยเสมอ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ ตอบข้อซักถามได้อย่างดีด้วยความเต็มใจ
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ให้การสนับสนุนเต็มที่ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
  5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ตามจุดประสงค์ ที่เหลือต้องฝึกฝน ทักษะและความรู้ความชำนาญ เพิ่มติม
  6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
สะดวกมากครับ