ชื่อคุณสันติภาพ เดชาภิรมย์
บริษัทดัชมิล จำกัด
ตำแหน่ง Network Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นที่น่าพอใจ และน่าพอใจ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่ ผู้สอนดูแลได้เป็นอย่างดี
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ในชั้นเรียน : เป็นที่น่าพอใจ
หลังจากจบ : คงต้องดูผลสักระยะ
  4.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด คาดว่าได้ เพราะโดยหลักสูตรที่เรียนครอบคลุมการทำงานหลักๆ แทบทั้งสิ้น   5.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
ไกล แต่เดินทางไม่ลำบากนัก