ชื่อคุณโสภณ ฉกรรจ์ศิลป์
บ.ที ที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จก.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1.ประเภทของธุรกิจ
โทรคมนาคม
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดมาก สามารถใช้งานได้จริง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ยังไม่ได้ใช้บริการ
  5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
ยังไม่มีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน   6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
สะดวก