ชื่อคุณบูรณะ เจริญสวัสดิ์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อยู่ในขั้นดีพอสมควร
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี แต่แอร์เย็นไป

  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ช่วยแก้ปัญหาดีมาก ทำให้ผู้เรียนไม่เก็บความสงสัยไว้
  4.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
คิดว่าทำงานได้ แต่ใช้ความรู้อาจจะไม่ 100%
  5.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
สะดวกดี รถไม่ติด