ชื่อคุณเทวิน วรสถิตย์
Sumitomo Electic Wiring System (Thailand) Ltd.
ตำแหน่ง Senior Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตสายไฟฟ้าภายในรถ
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้กว้างขวาง
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เป็นกันเองดี น่าเรียน
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
เมื่อจบแล้วนำไปใช้ได้แน่นอน เพราะเนื้อหาที่อ่ยากเรียน มีอยู่ในหลักสูตร
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้การช่วยเหลือดีมาก
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ทางเข้าปากซอย หายากนิดหน่อย แต่หาได้