ชื่อคุณรังสรรค์ จุลภมร
CSS Group
ตำแหน่ง Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
ก่อสร้าง
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้แชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้ด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
ใช้ทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี และสามารถพลิกแพลงได้ตลอด เพื่อให้เกิดกับการทำงาน
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ เพราะต้องการเอาความรู้ที่อบรมไปใช้งานกับบริษัท

  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกดี