ชื่อคุณสุทธิกร แก้วเรือง
บ.เอเวอร์กรีน คอมแวร์ จก.
ตำแหน่ง System Admin Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
System Intregrate/Consult
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้จริง และลึกซึ้งเกี่ยวกับ Linuxดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี และสามารถพูดคุบกับอ.และผู้เรียนท่านอื่นได้อย่างสนิทใจ
ความเอาใจใส่ของอ.เป็นความพยายามที่จะดูแลผู้เรียนทุกคนได้ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
แน่นอน เพราะว่าตรงกับความตั้งใจหลายอย่าง แต่ยังมีบางอย่างที่หลงเหลืออยู่
แต่คิดว่าสามารถสอบถามได้ทีหลัง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อาจารย์พยายามช่วยเหลือ ผู้เรียนได้ดีและทุกเรื่อง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ห่างไกลจากบ้าน แต่ไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากมีรถส่วนตัว