ชื่อคุณธิดาพร ตันติคุณ
บ.เอเวอร์กรีน คอมแวร์ จก.
ตำแหน่ง System Admin Supervisor
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
System Intregrate/Consult
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทำได้ แต่ต้องอ่านเพิ่มเติม และฝึกปฏิบัติสม่ำเสมอด้วย หรือมีการใช้งานจริง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลบ้าน