ชื่อคุณธงเทพ เจริญสุข
บริษัท อะโกรไลน์ จก. จ.ฉะเชิงเทรา
ตำแหน่ง System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Linux Remote Access Service


  1.ประเภทของธุรกิจ

  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ผู้สอนมีควมรู้สูง สามารถอธิบายการทำงานและหลักการใช้งานส่วนต่างๆได้ดี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม มีความเป็นกันเอง ช่วยดูแลผู้เรียนและคอยตอบปัญหาเวลาเกิดปัญหาขึ้นได้ดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริง และทำให้สามารถทำงานได้ดีกว่าเดิม
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้คำชี้แนะสำหรับการแก้ไขปัญหาได้ดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก อยู่ไม่ห่างจากถนนเส้นหลักมากเกินไป