ชื่อคุณวิทวัส แก้วกอ
บริษัท โซายคอมพิวเตอร์ จก.
ตำแหน่ง Pre-Sale
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
จำหน่ายคอมพิวเตอร์
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
ใช้ทดแทน/ร่วมกับ Windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความเชี่ยวชาญระบบ Linux ดีมาก พร้อมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม มีความเป็นกันเอง ไม่ซีเรียส คอยดูแลเอาใจใส่ผู้อบรมว่ามีปัญหาติดขัด อย่างสม่ำเสมอ
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปรับใช้กับงานได้ และเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาได้ดี พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบที่เป็นประโยชน์
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เพราะไม่ไกลจากที่พัก