ชื่อคุณกิตติพงษ์ งามจันทร์
Tranlogic ( Thailand ) Co.,Ltd.
จ.ศรีราชา
ตำแหน่ง System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
Networking Support
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
ใช้เพื่อการศึกษาและวิจัย
ใช้ทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ต้องยอมรับว่าอาจารย์มีความรู้ดีมากครับ สามารถที่จะมองปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเรียนออก
และช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้ ดีกว่าที่อื่นที่เคยเรียนมากครับ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เพื่อนร่วมห้องเป็นกันเองดี รวมทั้งผู้สอนก็ถ่ายทอดความรู้ได้ดี ทำให้ไม่รู้สึกว่าเครียด
แต่กับรู้สึกสนุกกับการเรียนและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นมากกว่า
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
น่าจะเป็นไปได้สูง เพราะอาจารย์สอนตรงประเด็นมาก และคิดว่าจะสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวลารวดเร็ว
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียน ทั้งผู้สอนและเพื่อนร่วมห้องช่วยกันดีครับ ใครทำอะไรก็บอก ที่ยังไม่ได้ก็บอก
และยิ่ง Webboard ด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ เพราะจะได้ post ปัญหาและจะได้รู้คำตอบที่หลากหลาย
อีกด้วยครับ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็ไม่มีปัญหาครับ สามารถมาได้ดยไม่ติดขัดเลย