ชื่อคุณชาตรี จันทร์แป้น
บ.แอมโบรส ไวน์ จก.
ตำแหน่ง System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
จำหน่ายไวน์
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้ทดแทน/ร่วมกับ Windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ เชี่ยวชาญมากครับ นับถือครับ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศนุกปนเครียดครับ อ.เอาใจใส่ดูแลผู้อบรมเป็นอย่างดี   5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานที่ทำอยู่ครับ
ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวลารวดเร็ว
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ.ช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้หมด   7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากครับ ( บ้านผมอยู่ใก้ลที่เรียน )