ชื่อคุณชาญณรงค์ หวังสกุลดียิ่ง
มูลนิธิความหวังของชาวไทย
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Firewall Workshop
Advanced Linux Centralized Authentication
Advanced Linux Mail Server

  1.ประเภทของธุรกิจ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
ใช้ทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ เข้าใจดี แต่มีติดบ้างเพราะใช้ RH9.0 ขณะสอนอาจจะเป็นคุณสมบัติใหม่ เพิ่มขึ้น และบางตัวลดลง แต่อ.ผู้สอนก็สามารถแก้ไขปัญหาได้
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม สนุกเป็นกันเอง และน่าติดตาม
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
สามารถนำกลับไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เช่นการติดตั้ง Internet Server
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้คำแนะนำดี บางครั้งถามนอกเหนือจากบทเรียน อ.ก็ช่วยตอบให้
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี ( ขับรถมาเอง )