ชื่อคุณเมธาวี มณีโชติ
บ.ลัดดา จก.
ตำแหน่ง IT Consult
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
เคมีภัณฑ์
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้ทดแทน/ร่วมกับ Windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความเข้าใจในระดับดี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เป็นกันเองดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ได้ และเป็นแนวทางอย่างดีในการไปศึกษาเพิ่มเติม
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ช่วยแก้ไขปัญหาให้เป็นอย่างดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลพอสมควร)