ชื่อคุณพิสิททธิ์ เทียนทอง
Thai Automotive Industry Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Technical Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ยานยนตร์
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
ใช้เพื่อการศึกษาและงานวิจัย
ใช้ทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศเป็นกันเอง ,ติดตามดูผู้ที่ตามไม่ทันอยู่ตลอด
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ แต่อาจต้องใช้เวลาสักหน่อย
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ช่วยแก้ไขปัญหาขณะเรียนได้เป็นอย่างดี ,หลังจบยังไม่ทราบ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก แต่ไกลไปหน่อย