ชื่อคุณยุทธนา ตั้งมั่นอภิธรรม
Inforgen Data System Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Technical Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้ทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี แนวทางการสอนดี การถ่ายทอดความรู้ดี การแก้ไขปัญหามีหลักการทำให้ผู้เรียนเข้าใจ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดูแลดี การเอาใจใส่และภาคปฏิบัติดี บรรยากาศดี สะอาด น่าเรียน
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
แนวทางการสอนเป็นหลักการ การที่นำไปใช้จำเป็นต้องไปประยุกต์ใช้งานอีก
คิดว่าน่าจะนำเอาไปปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ปัญหาที่เกิดกับตัวผู้เรียนยังน้อย จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ในการช่วยแก้ไขปัญหา ทางผู้สอนก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้อย่างเข้าใจ และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอน